A-Kilta Ry:n Säännöt
A-Kilta Ry:n Säännöt

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE


Yhdistyksen nimi on Turun A-Kilta ry, ja sen kotipaikka on Turun kaupunki sekä toimialueena Turku
ja sen ympäristökunnat.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Tarkoitus

-edistää päihdeongelmista ja muista riippuvuuksista vapaata elämäntapaa

-ehkäistä heikommassa asemassa olevien ihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta.

-tehdä tunnetuksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa A-kiltatoimintaa, käsitellä ennakkoluulottomasti päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyviä kysymyksiä ja pyrkiä poistamaan niihin kohdistuvia ennakkoluuloja.

-edistää samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja

korjaavien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle (vertaistuki)

-etsiä uusia toimintamuotoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi


Toimintamuodot
-ylläpitää matalan kynnyksen päihteetöntä toimintakeskusta, tukiasuntotoimintaa ja
hoitokotitoimintaa
-järjestää vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä virkistystoimintaa
-palveluohjausta tai palveluneuvontaa ja kuntoutustoimintaayhteistoiminta muiden A-kiltojen ja A-Kiltojen Liitto ry:n sekä muiden yhdistyksen tavoitteita edistävien toimijoiden kanssa
-yhteistyö päihdetyötä tai vaikeassa asemassa olevien ihmisten auttamistyötä tekevien virallisten ja
yksityisten tahojen sekä järjestöjen kanssa.
-valistustoimintaa ja kehittämis- ja tutkimustyötä.
-Edellä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta
ja solmia kumppanuus- tai ostopalvelusopimuksia

3§ TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS HANKKII VAROJA

-kantamalla jäsenmaksuja

-ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-toimeenpanemalla arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja kirpputoritoimintaa tai osallistumalla

myyntitapahtumiin, sekä järjestämällä pienimuotoista kanttiinitoimintaa. järjestämällä kahvila- ja

ruokalatoimintaa

-Yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai

muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä toiminta muutenkaan ole pääasiassa

taloudellista laatua.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai ainaisjäseniksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen
henkilö tai rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.. Varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä on äänioikeus
yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yhdistyksen toimintaperiaatteet hyväksyvät
rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Kannatusjäsenellä on
puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esittämän yksityisen
henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on muutoin erityisen
ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.

5§ JÄSENMAKSUT

-Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden
yhdistyksen syyskokous määrää.
-Ainaisjäsenen on suoritettava ainaisjäseneksi liittyessään yhdistykselle ainaisjäsenmaksu, jonka
suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.
-Kannatusjäsenen on suoritettava vuosittain kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen
syyskokous määrää.
-Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
-Jäsenmaksujen kantoajan ja kantotavan päättää yhdistyksen hallitus.

6§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa kokonaan tai määräajaksi jäsenen, joka toimii yhdistyksen
periaatteita vastaan tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus
voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt maksamatta erääntyneen
jäsenmaksunsa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa, mikäli erottaminen ei johdu jäsenmaksun maksamatta jättämisestä.
Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

7§ HALLINTO

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo, syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu
puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2)
varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi. Hallituksen varsinaiset jäsenet
sekä varajäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi. Hallituksen varsi-naista jäsenistä puolet samoin kuin myös toinen varajäsen ovat erovuorossa joka vuosi. Hallituksen jäseniä ensimmäistä
kertaa valittaessa määrätään arvalla, ketkä ovat erovuorossa yhden kalenterivuoden toimikauden
päättyessä.
Uuden hallituksen toimikausi alkaa tammikuussa. Uusi hallitus järjestäytyy puheenjohtajan
koollekutsumassa hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja, jotka ovat vastuunalaisia
hallitukselle.
Hallitus päättää yhdistyksen toimihenkilöiden ja työntekijöiden työhön ottamisesta, irtisanomisesta
ja palkkauksesta. Hallituksen tulee tarkoin hoitaa ja valvoa yhdistyksen omaisuutta.

8§ HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai
kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet (1/2)
varsinaista tai varajäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä tai tämän poissa ollessa varajäsenellä on yksi
(1) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen
määräämä henkilö, kaksi aina yhdessä.

10§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava ja
hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.
Yhdistyksellä vähintään (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilitarkastajaa ja vähintään (1) ja
enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajana
voi toimia myös tilintarkastusyhteisö.

11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevät kokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa.
Muut yhdistyksen kokoukset pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus
katsoo sen aiheelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä, sitä, hallitukselta kirjallisesti vaatii, ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen kokoontumispaikan ilmoitustaululla tai yhdessä paikallislehdessä tai toimitettava
kirjeitse tai sähköpostilla jäsenille jäsenluetteloon ilmoitetulla osoitteella.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella erääntyneen jäsenmaksun maksaneelta varsinaisella, ainais- ja
kunniajäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12§ YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokous:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokousvirkailijat

4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä

5. Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilipäätös, sekä tilitarkastajien lausunto

6. Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta

kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat, joista voidaan kevätkokouksessa tehdä päätös huomioiden

yhdistyslain 24§:n määräykset

Syyskokous
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokousvirkailijat
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sääntöjen seitsemän (7) §:n
määräysten mukaan
6. Valitaan tilitarkastaja (tilintarkastajat) ja varahenkilö (varahenkilöt)
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
8. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen syyskokousta
kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset
Ylimääräinen kokous:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokousvirkailijat
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5. Käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle

13§ YHDISTYKSEN ASIAPAPEREIDEN SÄILYTYS

Yhdistyksen asiapaperit on säilytettävä yhdistyksen toimitiloissa.
Tuleeko kohta jättää vai hallituksen päättää asiasta keskuudessaan?

14§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautumisesta ei saa tehdä päätöstä, ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoituksia edistävään
toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tai
erikseen sääntömuutosta varten koolle kutsutussa kokouksessa.
Sääntöjen muuttamisesta ei saa tehdä päätöstä, ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu.
Sääntömuutos hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä
kannattaa hyväksymistä.
Muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.