Tietosuojalauseke

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Turun A-kilta ry henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Kesäkuu 2018.

1. Rekisterinpitäjä

Turun A-Kilta ry

Pääskyvuorenrinne 1

20610 TURKU

toimisto@turunakilta.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tapio Koivisto, puh. 040 488 9223, tapio.koivisto@turunakilta.fi

3. Rekisterin nimi

Turun A-Kilta ry:n jäsenluettelo ja jäsenrekisteri ja vapaaehtoisten luettelo.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäseneksi haluava kirjoittaa jäsenhakemuksen ja allekirjoittaa sen. Hallitus käsittelee anomuksen ja hyväksyy tai hylkää sen. Tieto annetaan hakijalle. Hallitus pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa ja jäsenrekisteriä. tietoja voidaan käyttää myös yhteydenpitoon jäseniin. Tietoja ei käytetä muuhun päätöksentekoon tai jäsenen profilointiin esim. ominaisuuksien perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli ja kansallisuus ja ammatti. Vapaaehtoisten luetteloon kirjataan henkilön nimi ja hänen suostumuksellaan hänen puhelinnumeronsa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneksi hakevilta, jäsenhakemuskaavakkeesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen kirjaamisen hoitavat vain ne henkilöt, joiden toimen kuvaan se kuuluu. Tietoja käsitellään huolellisesti. tietoja säilytetään vain A-Killan tietokoneilla, jotka on avattavissa vain salasanalla

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle. Hallitus voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää hallitukselle. Hallitus voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Hallitus vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.